• 38 χρόνια επιτυχίες
  • Έμπειροι καθηγητές - Εξεταστές στις εξετάσεις των πανεπιστημίων Cambridge, Michigan, ESB
  • Εγγυημένη επιτυχία
  • Φιλικό περιβάλλον
  • Σύγχρονες εγκαταστάσεις – διαδραστικοί πίνακες, πρόσβαση στο Internet
Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται:
  • Ενισχυτική διδασκαλία
  • Επιπλέον ώρες για εξάσκηση στα προφορικά
  • Mock Exams
  • Ξενόγλωσση Χορωδία
  • Ξενόγλωσση Θεατρική Ομάδα
  • Επανάληψη τάξης εάν χρειαστεί

Ειδικές Τιμές για Φοιτητές και Ενήλικες:

Proficiency σε 8 μήνες !!! 
Εγγυημένη Επιτυχία !!

© 2020 Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου All rights reserved.

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. Continue browsing if you are ok with this, or learn more about cookies.