• 38 χρόνια επιτυχίες
  • Έμπειροι καθηγητές - Εξεταστές στις εξετάσεις των πανεπιστημίων Cambridge, Michigan, ESB
  • Εγγυημένη επιτυχία
  • Φιλικό περιβάλλον
  • Σύγχρονες εγκαταστάσεις – διαδραστικοί πίνακες, πρόσβαση στο Internet
Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται:
  • Ενισχυτική διδασκαλία
  • Επιπλέον ώρες για εξάσκηση στα προφορικά
  • Mock Exams
  • Ξενόγλωσση Χορωδία
  • Ξενόγλωσση Θεατρική Ομάδα
  • Επανάληψη τάξης εάν χρειαστεί

Ειδικές Τιμές για Φοιτητές και Ενήλικες:

Proficiency σε 8 μήνες !!! 
Εγγυημένη Επιτυχία !!