Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: “Ε.Γαλουζίδου - 38 χρόνια επιτυχίες!”


Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου τα οποία εδρεύουν στην Ν.Σμύρνη (εφεξής καλούμενα η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσουν διαγωνισμό με την ενδεικτική ονομασία «Ε.Γαλουζίδου - 38 χρόνια επιτυχίες!» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του λογαριασμού https://www.facebook.com/galouzidou/ που διατηρεί η Διοργανώτρια στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «www.facebook.com» (εφεξής καλούμενη «Facebook») υπό τη διεύθυνση https://www.facebook.com/galouzidou/ (εφεξής καλούμενη «Ιστοσελίδα»).


Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ενός (1) νικητή, ο οποίος θα κερδίσει δωρεάν φοίτηση (για τον ίδιο ή για συγγενή Δευτέρου Βαθμού Συγγενείας ) σε τμήμα γλωσσομάθειας Αγγλικών του επιπέδου του, σε ένα από τα κέντρα της Διοργανώτριας για τη σχολική χρονιά 2017-2018.  


Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους – (εφεξής καλούμενοι ως οι «Συμμετέχοντες») και οι οποίοι έχουν ανοίξει και διατηρούν ενεργό λογαριασμό («account») στο «Facebook». Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.


Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και Δευτέρου βαθμού συγγενείας.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας.


Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 21 Αυγούστου 2017, ώρα 15:00, έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 23:59.


Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παραπάνω παραγράφους του παρόντος ως προς τους Συμμετέχοντες, κατά το χρονικό διάστημα από τις 21/08/2017 και ώρα 15:00:01 έως και 14/09/2017 και ώρα 23:59:59, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: (α) κάνει “Like” στη σελίδα Facebook της Διοργανώτριας https://www.facebook.com/galouzidou και με αυτόν τον τρόπο, αποδέχεται και τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, όπως περιγράφονται στο παρόν κείμενο (β) κάνει Δημόσιο “Share” τη φωτογραφία του Διαγωνισμού στο timeline του κάνοντας tag δύο φίλους του.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως περιγράφεται ανωτέρω, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

 

Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών ακολουθώντας παραπάνω από μια φορά το βήμα (β) της ανωτέρω διαδικασίας. Μπορούν δηλαδή να αυξήσουν τις συμμετοχές τους κάνοντας “Share” τη φωτογραφία του διαγωνισμού το πολύ μια (1) φορά την ημέρα για όλη την διάρκεια του διαγωνισμού (δηλαδή 24 συμμετοχές maximum, μια για κάθε ημερήσιο post). Σε περίπτωση που έχουμε παραπάνω του ενός “Share” ανά ημέρα, τότε θα προσμετράται μόνο το ένα από αυτά.

 

Με το πέρας της διάρκειας του Διαγωνισμού, και συγκεκριμένα μέσα στις επόμενες 3 ημέρες, από 15/09/2017 έως  και 17/09/2017, θα γίνει η συλλογή των συμμετοχών και η κλήρωση για την ανάδειξη του Νικητή της κλήρωσης (εφεξής ο «Νικητής»), ο οποίος θα προκύψει από τους Συμμετέχοντες που έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα, στα γραφεία της Διοργανώτριας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 124 στη Νέα Σμύρνη, παρουσία εκπροσώπων της Διοργανώτριας. Το κληρωθέν άτομο θα αναδειχθεί έπειτα από τυχαία επιλογή από τη λίστα με τους συμμετέχοντες που έχουν κάνει Δημόσιο “Share”. Εφόσον ελεγχθεί ότι ικανοποιούνται όλοι οι όροι του Διαγωνισμού και ότι το κληρωθέν άτομο έχει προβεί στα προαπαιτούμενα βήματα, όπως αυτά περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους (ότι δηλαδή έχει κάνει Like στη σελίδα, έχει κάνει tag 2 φίλους σε κάθε Δημόσιο “Share” και έχει κάνει maximum 1 Δημόσιο “Share” ανά ημέρα), θα ανακοινωθεί ο Νικητής. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το κληρωθέν άτομο δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν κείμενο, θα ξαναγίνει ηλεκτρονική κλήρωση.  Εάν το εκ νέου κληρωθέν άτομο πληροί τους όρους και προϋποθέσεις, θα ανακηρυχθεί Νικητής και θα λάβει τη δωρεάν φοίτηση για το έτος 2017-2018. Εάν δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις, θα ξαναγίνει ηλεκτρονική κλήρωση ώσπου να βρεθεί ο Συμμετέχων που να πληροί τους όρους.  

 

Ο Νικητής θα ανακοινωθεί στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού στο Facebook στο διάστημα μεταξύ 15/09/2017 και 17/09/2017  μετά την κλήρωση με το όνομα χρήστη, με το οποίο συμμετείχε στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. Ο Νικητής θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της διοργανώτριας στο Facebook και θα ειδοποιηθεί με αποστολή μηνύματος στον προσωπικό λογαριασμό Facebook μέσω του οποίου έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό. Ο Νικητής, προκειμένου να κατοχυρώσει το Δώρο του, θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την αποστολή σε αυτόν του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος να αποστείλει στη Διοργανώτρια απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, e-mail, αριθμός κινητού τηλεφώνου) προκειμένου να ενημερωθεί για τον τρόπο αξιοποίησης του Δώρου του. 

 

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, το δικαίωμα για χρήση του δώρου αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας. Η προσπάθεια ειδοποίησης του Νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας.
Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή κατά περίπτωση, λόγω του ότι ο τελευταίος δεν έλαβε το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα στο προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook ή δεν έλαβε γνώση του περιεχομένου του μηνύματος λόγω μη ανάγνωσης αυτού, καθώς και για τυχόν μη αποστολή για οποιονδήποτε λόγο στη Διοργανώτρια του προαναφερθέντος απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος αποδοχής του Δώρου εκ μέρους του Νικητή ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

Ο Νικητής οφείλει να παρουσιαστεί σε ένα από τα κέντρα της Διοργανώτριας προκειμένου να ενημερωθεί για το τμήμα Αγγλικών στο οποίο θα ενταχθεί. Η επιλογή του κέντρου, του τμήματος και του προγράμματος των μαθημάτων που θα παρακολουθεί ο Νικητής επαφίεται στη Διοργανώτρια. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει δημιουργηθεί ήδη τμήμα στο αντίστοιχο επίπεδο του Νικητή. Μετά την ανακοίνωση του Νικητή, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας έναντι των Συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο Νικητής αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να αξιοποιήσει το Δώρο του. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του. Ακόμα, η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη αν η συμμετοχή κάποιου Συμμετέχοντα ακυρωθεί αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.

 

Το δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως με εξαίρεση την περίπτωση χρήσης του δώρου από συγγενή πρώτου ή δευτέρου βαθμού του Νικητή και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα προϊόντα ή δώρα. 

 

Ο Διαγωνισμός αφορά τα Μαθητικά Τμήματα Αγγλικών της Διοργανώτριας (από A Junior έως και Proficiency) και ο Νικητής ή το άτομο στο οποίο μεταβιβάζεται το δώρο, όπως περιγράφεται παραπάνω, θα πρέπει να μην έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 
Το Δώρο δεν συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια ή προσφορά της Διοργανώτριας. 

 

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το Δώρο κατά τη διάρκεια της Σχολικής Χρονιάς στην περίπτωση που υπάρξει ανάρμοστη συμπεριφορά ή παράβαση των κανονισμών της Διοργανώτριας από τη μεριά του Νικητή ή συγγενικού του προσώπου.

 

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της Ιστοσελίδας με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

 

Τα σχόλια (εφεξής καλούμενα το «Υλικό») τα οποία θα αναρτούν στην Ιστοσελίδα οι Συμμετέχοντες στο πλαίσιο του Διαγωνισμού πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία ή/και δικαιώματα τρίτων (όπως ενδεικτικά περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο, παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τις πολιτικές ή/και θρησκευτικές πεποιθήσεις ή περιεχόμενο που παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων) (εφεξής καλούμενο το «Ακατάλληλο Περιεχόμενο»).

 

Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και εν γένει Ακατάλληλου Περιεχομένου στην Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση. Η Διοργανώτρια διατηρεί, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να απορρίψει κάθε συμμετοχή σε περίπτωση που το Υλικό περιέχει Ακατάλληλο Περιεχόμενο.
Εντούτοις, παρόλο που η Διοργανώτρια έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προσήκουσα χρήση της Ιστοσελίδας, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτήν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στην Ιστοσελίδα, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο για ανηλίκους ή να αποτελεί εν γένει Ακατάλληλο Περιεχόμενο. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ανάρτηση Ακατάλληλου Περιεχομένου και πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους. Εάν ο χρήστης του διαδικτύου θεωρεί ότι το υλικό που αναρτάται στην Ιστοσελίδα ή σε τμήμα αυτής προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση eleni@galouzidou.gr ή στο λογαριασμό της Διοργανώτριας στο Facebook προσδιορίζοντας επακριβώς το υλικό ή το τμήμα του υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

 

Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

 

H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

 

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από τον Διαγωνισμό.
Οι Συμμετέχοντες (ή κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) δίνουν στην Διοργανώτρια το δικαίωμα, δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους. Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες (ή κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών) ρητώς συναινούν στη χρησιμοποίηση εκ μέρους της Διοργανώτριας των προσωπικών τους δεδομένων που προκύπτουν από το Υλικό της συμμετοχής τους, με σκοπό να αναρτηθούν δημοσίως στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας με κάθε τρόπο ή/και μέσο.

 

Περαιτέρω, στα πλαίσια του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (Facebook profile name, ονοματεπώνυμο, και ταχυδρομική διεύθυνση), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας σε σχέση με το Διαγωνισμό με κάθε τρόπο ή/και μέσο, αλλά και για μελλοντικές προωθητικές ενέργειες της.

 

Οι Συμμετέχοντες δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.

 

Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 124, 17122 Νέα Σμύρνη Αττικής και να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eleni@galouzidou.gr , υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.

 

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.
Ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται οργανώνεται ή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το Facebook, το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων για το Διαγωνισμό.

 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και (β) των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook. 

 

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

Αθήνα, 21 Aυγούστου 2017

Όροι Διαγωνισμού “E.Γαλουζίδου - 38 χρόνια επιτυχίες”

Ε. Βενιζέλου 18, 17121 Νέα Σμύρνη | 210.9355117 |  Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου | Νέα Σμύρνη | Αθήνα

Ε. Βενιζέλου 18, 17121 Νέα Σμύρνη | 210.9355117

Αρτάκης 87, 17124 Νέα Σμύρνη | 210.93135222 |  Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου | Νέα Σμύρνη | Αθήνα

Αρτάκης 87, 17124 Νέα Σμύρνη | 210.93135222

Ε. Βενιζέλου 124, 17122 Νέα Σμύρνη | 210.9347365 |  Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου | Νέα Σμύρνη | Αθήνα

Ε. Βενιζέλου 124, 17122 Νέα Σμύρνη | 210.9347365